Статут Всеукраїнської громадської організації „Українська Ендодонтична Асоціація”

м. Київ, 2006 рік

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українська Ендодонтична Асоціація» (надалі – Асоціація) є всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об’єднує на підставі єдності інтересів лікарів-стоматологів, які використовують у своїй діяльності методи ендодонтичного лікування (надалі – лікарі-стоматологи), для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом. 1.2. Асоціація створена та діє на підставі Конституції України, Закону України „Про об’єднання громадян”, інших законодавчих актів України та цього Статуту. 1.3. Діяльність Асоціації поширюється на територію України. Асоціація створює свої місцеві осередки на території України. 1.4. Асоціація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, самофінансування та самоокупності. 1.5. Асоціація є юридичною особою з моменту її реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Має самостійний баланс, печатку, штампи, а також рахунки в установах банку та символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку. 1.6. Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати з іншими громадськими організаціями союзи, асоціації та спілки. 1.7. Місцезнаходження Української Ендодонтичної Асоціації – Україна, 04112, місто Київ, вул. Оранжерейна, 3. 1.8. Повне найменування: Всеукраїнська громадська організація “Українська Ендодонтична Асоціація”. 1.9. Скорочене найменування: ВГО “Українська Ендодонтична Асоціація”

2. Мета і завдання

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних прав, свобод та інтересів її членів; сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю в області ендодонтії, поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики. 2.2. Основними завданнями Асоціації є: –      захист прав та законних інтересів лікарів-стоматологів, які займаються ендодонтичної практикою, – членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності; –      представлення законних інтересів Асоціації в органах державної влади та управління; –      внесення пропозицій до компетентних органів державної влади та управління з питань, що стосуються регулювання діяльності в сфері ендодонтичної практики; –      сприяння вдосконаленню та розвитку вітчизняної ендодонтії; –      пропаганда досягнень стоматологічної науки в області ендодонтії та досвіду роботи в цьому напрямку вітчизняних та зарубіжних стоматологічних установ; –      сприяння широкому впровадженню нових методик діагностики,  терапевтичного та хірургічного ендодонтичного лікування в практику стоматологічних установ. 2.3. Для виконання покладених на неї завдань Асоціація: –      надає консультації та допомогу членам Асоціації у всіх питаннях, що стосуються діяльності в сфері ендодонтії; –      вносить пропозиції до Асоціації стоматологів України, Міністерства охорони здоров’я України, органів державної влади і управління у сфері охорони здоров’я з питань, що стосуються діяльності Асоціації та її членів; –      домагається прийняття її зауважень та пропозицій під час розгляду законодавчих та нормативних актів, які стосуються діяльності у сфері ендодонтії зокрема, та стоматології в цілому; –      сприяє розробці програм по наданню населенню медичної допомоги з проблем ускладненого карієсу; –      проводить аналіз та оцінку методів лікування ускладненого карієсу, розробляє рекомендації по їх практичному використанню; –      бере участь у розробці рекомендацій по виробництву та стандартизації обладнання для ендодонтії, інструментарію та матеріалів; –      здійснює громадську експертизу інструментарію та матеріалів для ендодонтії , що випускаються, та дає висновки про доцільність розробки та виробництва нових матеріалів та виробів; –      приймає участь у формуванні програм та навчальних планів, а також у післядипломній підготовці кадрів за профілем ендодонтії; –      скликає наради, семінари, наукові конференції та приймає участь в нарадах і конференціях; –      проводить пропаганду медичних знань, організовує публічні лекції, виставки, доповіді та наукові диспути з питань ендодонтії; –      на прохання зацікавлених осіб проводить незалежну експертизу якості надання стоматологічної допомоги з ендодонтії; –      дає громадську оцінку стоматологічному обладнанню, інструментам та матеріалам щодо рекомендації їх застосування. Рекомендовані Асоціацією стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали, позначаються відповідним знаком Асоціації; –      здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій із статусом юридичних осіб, засновує підприємства; –      видає в установленому порядку свої праці, бюлетені та інші видання; –      виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права.

3. Члени Асоціації, їх права та обов’язки

3.1. Асоціація має фіксоване членство в особі лікарів-стоматологів, які займаються ендодонтичної практикою. 3.2. Членами Асоціації можуть бути лікарі, що є громадянами України або іноземними громадянами, визнають Статут Асоціації, виконують взяті на себе згідно з цим статутом зобов’язання та сплачують членські внески. 3.3. Прийом у члени Асоціації здійснюється місцевими осередками на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску. При цьому сплата вступного та членських внесків дає право на отримання офіційного друкованого видання Асоціації. Члени Асоціації отримують відповідне посвідчення  та сертифікат, що підтверджують їхнє членство в Асоціації. 3.4. Члени Асоціації мають право: –      добровільно вступати до Асоціації та виходити з неї за письмовою заявою (без повернення сплачених внесків); –      обирати та бути обраним до органів управління Асоціації; –      брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Асоціації; –      звертатись за допомогою до Асоціації для захисту своїх професійних інтересів, одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління; –      подавати пропозиції до порядку денного Загальної конференції Асоціації не пізніше ніж за місяць до початку її роботи; –      брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати Правлінню Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації; –      користуватися інтелектуальними напрацюваннями та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією; –      на першочергове отримання інформації через територіальні осередки про роботу Асоціації; –      на пільгових засадах брати участь у всіх засіданнях, конференціях, зборах (інших формах діяльності), які проводить Асоціація; –      безкоштовно публікувати свої роботи та оголошення в друкованих виданнях Асоціації (крім реклами) –      використовувати символіку Асоціації. 3.5. Члени Асоціації зобов’язані: –      здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, визнанням того, що найвища цінність є людина та її здоров’я, гідність, права та свободи; –      брати активну участь у діяльності  Асоціації; –      дотримуватись цього Статуту; –      виконувати рішення керівних органів Асоціації; –      своєчасно сплачувати членські внески; –      інформувати Асоціацію про свою діяльність; –      надавати пропозиції щодо  вирішення існуючих проблем правовими та організаційними заходами; –      своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної та лікарської таємниці, а також самостійно повідомляти про зміну своєї назви, адреси чи службових телефонів та інше; –      нести моральну відповідальність за невиконання зобов’язань передбачених цим Статутом. 3.6. За активну участь у роботі Асоціації та вагомий внесок у розвиток ендодонтії в Україні членам Асоціації можуть присвоюватись почесні звання Української Ендодонтичної Асоціації, вони можуть заохочуватись іншими засобами Асоціації, а також рекомендуватись до державних нагород та почесних звань. Положення про відзнаку Української Ендодонтичної Асоціації затверджуються Правлінням Асоціації. 3.7. За порушення цього Статуту до члена Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження та виключення з Асоціації. 3.8. Членство в Асоціації припиняється у випадках: –      виходу з Асоціації за письмовою заявою; –      виключення з числа членів Асоціації. 3.9. Підставами для виключення з Асоціації можуть бути: –      невиконання Статуту Асоціації; –      вчинення дій, що дискредитують діяльність лікаря-стоматолога; –      несплата членських внесків протягом 12 місяців. 3.10. Виключення з членів Асоціації здійснюється за рішенням керівного органу місцевого осередку Асоціації. Несплата членських внесків протягом 12 місяців передбачає автоматичне припинення членства в Асоціації.

4. Структура і керівні органи Асоціації.

4.1. Основною діяльністю Асоціації є добровільність і рівноправність її членів, самоврядування, законність і гласність. Асоціація будується за професійними та територіальними принципами. 4.2. Основу Асоціації складають місцеві осередки, які діють на підставі своїх Положень, що не суперечать цьому Статуту, приймаються їх керівними органами та затверджуються Правлінням Асоціації. 4.3. Місцеві осередки обирають свої керівні органи на загальних зборах. Чисельність керівного органу, форму його обрання, строк повноважень, а також форми роботи визначаються Положенням про діяльність місцевого осередку. Керівником місцевого осередку не може бути обрано особу, що обіймає керівні посади в державних органах і установах. Місцеві осередки можуть набувати статусу юридичної особи в разі їх реєстрації у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без права юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування до відповідних органів юстиції на місцях. 4.4. Управління Асоціацією здійснюють: –      Загальна конференція Асоціації.; –      Правління Асоціації; –      Президент Асоціації; –      Центральна ревізійна комісія. 4.5. Вищими органами Асоціації є Загальна конференція Асоціації. 4.5.1. Загальна конференція скликається Правлінням Асоціації з періодичністю один раз на 2 роки. Персональна відповідальність за проведення Загальної конференції покладається на діючого Президента Асоціації. Про порядок скликання Загальної конференції та її порядок денний Президент зобов’язаний повідомити членів Асоціації не пізніше, як за три місяці до її проведення. 4.5.2. Позачергова Загальна конференція Української Ендодонтичної Асоціації скликається на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації або 2/3 членів Правління. 4.5.3. Загальна конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше 2/3 делегатів членів Асоціації. 4.5.4. Рішення Загальної конференції приймаються більшістю голосів присутніх на ній делегатів, крім питань, що стосуються припинення діяльності Асоціації, внесення змін та доповнень до статуту Асоціації, де за таке рішення повинно проголосувати не менше ніж ¾ присутніх на ній делегатів. 4.5.5. Делегати на Загальну конференцію обираються місцевими осередками Асоціації з розрахунку 5 делегатів від кожного місцевого осередку, крім голови цього осередку. Кожен делегат має право одного голосу. 4.6. До виключної компетенції Загальної конференції Асоціації належить: 4.6.1. прийняття Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень; 4.6.2. обрання Президента Асоціації, віце – Президентів, членів Правління, Голову та членів Центральної ревізійної комісії Асоціації. 4.6.3. затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та розгляд питань запропонованих її членами; 4.6.4. розгляд і затвердження звітів Президента та Правління Асоціації; 4.6.5. делегування певної частини належних їй повноважень Правлінню або Президентові Асоціації; 4.6.6. затвердження Положення про фонд Асоціації; 4.6.7. реалізація права власності на кошти та майно Асоціації; 4.6.8. затвердження планів проведення з’їздів, конференцій, симпозіумів, затвердження перспективних програм і поточних планів роботи; 4.6.9. затвердження Положення про діяльність Правління Асоціації; 4.6.10. висловлення недовіри будь-якому членові виборних органів Асоціації та Президентові, прийняття його відставки і проведення дострокових виборів. 4.7. У період між Загальними конференціями управління Асоціації здійснює Правління Асоціації, яке є її виконавчим органом. 4.7.1. До складу Правління Асоціації входять за посадою керівники місцевих осередків Асоціації та віце-Президенти Асоціації. За поданням Президента та членів Правління Асоціації до складу Правління, за його рішенням можуть бути додатково включені провідні вчені, спеціалісти та активні члени Асоціації. 4.7.2. Засідання Правління проводяться не менше 2-х разів на рік. 4.7.3. Засідання Правління є правомочним при наявності 2/3 його членів. 4.7.4. Рішення Правління приймаються більшістю голосів присутніх членів. 4.7.5. Головує на засіданнях Правління Президент Асоціації. 4.8. Правління Асоціації: 4.8.1. Керує діяльністю Асоціації в період між Загальними конференціями; 4.8.2. скликає Загальну конференцію Асоціації, опрацьовує порядок денний Загальної конференції, час і місце її проведення, попередньо розглядає питання, які виносяться на Загальну конференцію; 4.8.3. вносить на розгляд Загальної конференції проект основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік; 4.8.4. забезпечує виконання рішень Загальної конференції і затверджених нею основних напрямків діяльності Асоціації; 4.8.5. затверджує зразок заяви на вступ до Асоціації; 4.8.6. встановлює розмір та термін сплати вступних і членських внесків, а також порядок їх використання; 4.8.7. затверджує зразки печатки, штампу, символіки та атрибутики Асоціації; 4.8.8. здійснює оперативне управління майном та коштами Асоціації; 4.8.9. приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій та підприємств; 4.8.10. створює тимчасові комісії для підготовки та розгляду окремих питань; 4.8.11. затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в Асоціації; 4.8.12. затверджує Положення про місцеві осередки Асоціації; 4.8.13. затверджує бюджет та кошторис витрат; 4.8.14. затверджує запропоновані Президентом кандидатури віце-Президентів Асоціації; 4.8.15. приймає рішення про присвоєння почесних звань Української Ендодонтичної Асоціації; 4.8.16. розглядає інші питання, що випливають з цього Статуту, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальної конференції. 4.9. Очолює виконавчий орган Асоціації Президент Асоціації. Термін повноважень Президента Асоціації – чотири роки. Установча Загальна конференція з присутніх на ній делегатів обирає одночасно Президента Асоціації. Одна і та ж особа може бути обрана Президентом лише на один термін. Президентом Асоціації не може бути обрано особу, яка обіймає керівну посаду в державних органах чи установах. 4.10. Президент Асоціації: 4.10.1. організовує виконання рішень Загальних конференцій та Правління Асоціації; 4.10.2. представляє Асоціацію в органах державної влади і управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами; 4.10.3. повідомляє членів Асоціації про час і місце проведення Загальної конференції та її порядок денний не пізніше, ніж за 3 місяці до її скликання; 4.10.4. здійснює фінансово-господарські функції по забезпеченню діяльності Асоціації; 4.10.5. утворює необхідні підрозділи виконавчого органу (юридичний, консультаційний, науково-методичний та ін.) і призначає їх керівників; 4.10.6. пропонує на затвердження Правлінню кандидатуру віце-Президента з наукової та освітньої діяльності та віце-Президента з практичної діяльності. 4.10.7. приймає рішення про прийняття, звільнення з роботи та преміювання постійних штатних працівників Асоціації; 4.10.8. укладає від імені Асоціації договори та підписує від її імені документи; 4.10.9. відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом фінансові документи Асоціації; 4.10.10. розподіляє обов’язки між членами Правління; 4.10.11. звітує за виконання короткострокової програми діяльності один раз в рік перед Правлінням Асоціації та на проміжній Загальній конференції Асоціації; 4.10.12. звітує за виконання довгострокової програми діяльності на звітно-виборній Загальні конференції Асоціації; 4.10.13. у випадку тимчасової відсутності Президента Асоціації його обов’язки виконує один з віце-Президентів Асоціації; 4.10.14. проміжна Загальна конференція Асоціації, за поданням Правління Асоціації, може достроково відкликати Президента Асоціації. 4.11. Центральна ревізійна комісія Організації. 4.11.1. контролює виконання положень Статуту, постанов та рішень Загальних конференцій, Правління, планів основних заходів Організації; 4.11.2. контролює своєчасність та правильність проходження справ та документів в центральних органах та інших структурах Організації; 4.11.3.  перевіряє роботу правління з заявами , скаргами , листами; 4.11.4. надає методичну допомогу ревізійним комісіям осередків; 4.11.5. контролює рух фінансів Організації. 4.11.6. результати ревізії оформлюються документально у вигляді акту і надаються Президенту.

5. Кошти і майно Асоціації.

5.1. Асоціація може мати власне рухоме і нерухоме майно, а також фінансові засоби, що зберігаються на банківських рахунках. 5.2. Асоціація може орендувати або мати на правах власності будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. 5.3. Кошти Асоціації складаються з: –      вступних і щорічних членських внесків; –      добровільних пожертв, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних громадян, організацій та ін.; –      надходжень від господарської діяльності, створених Асоціацією підприємств тощо; –      надходжень від видавничої діяльності, проведення власних лекцій, семінарів, наукових конференцій, виставок та інших заходів; –      інших надходжень, не заборонених законом. 5.4. Кошти Асоціації витрачаються на виконання завдань, що відображені в цьому Статуті, благодійні цілі та на утримання працівників, необхідних для здійснення діяльності Асоціації.

6. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Організації.

6.1. Рішення з приводу змін та доповнень до Статуту приймається на Загальній Конференції Асоціації. 6.2. Зміни та доповнення до діючого Статуту підлягають реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

7. Припинення діяльності Асоціації

7.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом Ії   реорганізації або ліквідації відповідно до чинного законодавства України. 7.2. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальної конференції Асоціації. 7.3. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальної конференції Асоціації або рішення суду. 7.4. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальною конференцією Асоціації. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Асоціацією. 7.5. При ліквідації Асоціації все майно та кошти не можуть перерозподілятися між її членами. Після ліквідації Асоціації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 7.6. Після припинення діяльності Асоціації одержане у безкоштовне користування або в оренду майно повертається власникам. 7.7. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з Державного реєстру.